Έρευνα και ανάπτυξη

Ο κύριος λόγος εξαγοράς του Εργοστασιακού Συγκροτήματος της ΜΕΒΙΟΡ ήταν οι δυνατότητες που παρείχε για την περαιτέρω Έρευνα και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Ορυκτών, που είχαν ήδη αποτελέσει πεδίο Έρευνας και Ανάπτυξης για τον ιδρυτή και μόνο μέτοχο της ΟΛΥΜΠΟΣ, όπως και η Ε & Α άλλων Ορυκτών, αλλά και βιομηχανικών παραπροϊόντων που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη στη Χώρα μας, δεδομένου ότι ο λόγος ίδρυσης της Εταιρείας ήταν κυρίως η Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα των καινοτόμων ορυκτών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι αργιλούχοι διατομίτες της Ελασσόνας, οι ποζολάνες της Πέλλας, ο Ζεόλιθος του Έβρου και η ξηρή και κοκκομετριμένη ελαφρόπετρα παράλληλα βέβαια με την παραγωγή χαλαζία από άλλα λατομεία και ανακυκλώσεις.

Ειδικότερα:

Αργιλούχοι Διατομίτες

Η ιδιωτική έκταση 65 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του ιδρυτή, 33 εκ των οποίων κατέχουν Άδεια Εκμετάλλευσης κι έχουν πωληθεί στην ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. και τα υπόλοιπα έχουν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για να αδειοδοτηθούν.

Οι Αργιλούχοι διατομίτες της λεκάνης Σαρανταπόρου Ελασσόνας, τμήμα της οποίας αποτελεί η παραπάνω έκταση, έχουν εκτενώς μελετηθεί γεωλογικά, η βιομηχανική όμως έρευνα, δηλαδή η έρευνα σε ημιβιομηχανική κλίμακα (pilot – plant), για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες χρήσεις ήταν ανύπαρκτη.

Έρευνα και ανάπτυξη - 1 -
Εικόνα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του Ελληνικού αργιλούχου διατομίτη της ΌΛΥΜΠΟΣ
Έρευνα και ανάπτυξη - 2 -
Μέτωπο ερευνητικής εκσκαφής διατομιτών Ελασσώνας

Στον τομέα της έρευνας χρήσεων σε εργαστηριακή μόνον κλίμακα, θα πρέπει να αναφερθεί η εκτεταμένη εργασία του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον καθηγητή Μ. Σταματάκη για την παραγωγή ελαφροβαρών αδρανών (Light Weight Aggregates) με συμμετοχή σε διάφορα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Οι διατομίτες του συγκεκριμένου χώρου αποτελούνται από κελύφη δισκοειδών και κυλινδρικών διατόμων συνιστάμενα από άμορφο SiO2 (Opal-A) αργίλους της ομάδας του Σμεκτίτη και Ιλλίτη με αναλογία διατομιτών προς αργίλους περίπου 60/40 (η οποία αναλογία μετά από αεροδιαχωρισμό αυξάνεται σε 75/25). Παρατίθεται μία τυπική χημική ανάλυση και τυπική φωτογραφία SEM.

Εκτεταμένες ερευνητικές εκσκαφές στον αδειοδοτημένο χώρο σε συσχετισμό με το ανάγλυφο της επιφανείας στη συγκεκριμένη έκταση των 65 στρεμμάτων και γεωτρήσεις που έχουν εκτελεσθεί από άλλους φορείς στην ευρύτερη περιοχή και έχουν καταλήξει σε ένα πάχος αργιλούχων διατομιτών 40 μέτρων, δίνουν ένα υπολογισμό αποθεμάτων της τάξης μεγέθους των 3.000.000 τόνων στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Η βιομηχανική έρευνα βασίστηκε στο κύριο χαρακτηριστικό του ψημένου σε 800 C διατομίτη που είναι η χαμηλή φαινόμενη πυκνότητα σε συσχετισμό με το πορώδες. Έτσι η έρευνα στράφηκε στη δυνατότητα παραγωγής ελαφροβαρών θερμοηχομονωτικών δομικών στοιχείων αφ’ ενός και απορροφητικών υλικών αφετέρου.

Η έρευνα των ελαφροβαρών αδρανών (Light Weight Aggregates LWA) είχε γίνει ήδη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε εργαστηριακή κλίμακα όπως προαναφέρθηκε.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δανέζικος Αργιλούχος Διατομίτης με όμοια τα κύρια χαρακτηριστικά με του δικούς μας (νησί Fur) εκμεταλλεύεται εκτεταμένα και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή την παραγωγή θερμοηχομονωτικών δομικών στοιχείων και απορροφητικών, με κύριο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Έρευνα και ανάπτυξη - 3 -
Φωτογραφία SEM μετά τη φρύξη

Η βιομηχανική έρευνα όσον αφορά τα θερμοηχομονωτικά δομικά στοιχεία ήταν μία συγκριτική έρευνα σε σχέση με παρεμφερή προϊόντα της αγοράς που ήταν τα προϊόντα Ytong και τα τούβλα Porotherm. Πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Διαπανεπιστημιακό Ινστιτούτο Έρευνας Πυριτικών Γαιών και Υλικών του Βελγίου στη Mons (Institut National Interuniversitaire des Silicates, Sols et Materiaux) και χρηματοδοτήθηκε από Γ. Γεωργιάδη. (αναφέρεται αυτούσια στην αγγλική).

Μετά από εκτεταμένες μετρήσεις προσδιορίσθηκε η optimum θερμοκρασία έψησης (900 C) πέραν της οποίας επέρχεται αλλαγή της εικόνας (θολερότητα) των διατόμων παρόλο ότι η δομή τους δεν επηρεάζεται όπως εντυπωσιακά φαίνεται στις μικροσκοπικές φωτογραφίες (Χ1000), με αποτέλεσμα να διπλασιάζονται σχεδόν οι αντοχές των δοκιμίων, αλλά και να αυξάνεται η πυκνότητα ως έχει του υλικού με δυσμενές αποτέλεσμα ως προς τις θερμοηχομονωτικές ιδιότητες.

Η σύγκριση κατατάσσει το προϊόν ως προς τις θερμοηχομονωτικές ιδιότητες μεταξύ του Ytong και του Porotherm (ψήνεται στους 950οC – περίπου ίση κατανάλωση ενέργειας) ενώ από άποψη αντοχών σε θλίψη υπερτερεί και των δύο.

Έρευνα και ανάπτυξη - 4 -
Φωτογραφία σε οπτικό μικροσκόπιο χ1000 σε διάφορες θερμοκρασίες φρύξης

Η Βιομηχανική Έρευνα για την παραγωγή απορροφητικών έγινε σε κλίμακα Pilot-plant στο Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre στο Tournai του Βελγίου επί αντιπροσωπευτικού δείγματος 20 τόνων του αδειοδοτημενου λατομείου της εταιρείας ΌΛΥΜΠΟΣ και χρηματοδοτήθηκε από Γ. Γεωργιάδη.

Έρευνα σε κλίμακα pilot Plant (1)

Έρευνα σε κλίμακα pilot Plant (2)

Έρευνα σε κλίμακα pilot Plant (3)

Η έρευνα κατέληξε σε όλα τα στοιχεία τα απαιτούμενα για τη δημιουργία βιομηχανικής μονάδος ψημένων κόκκων απορροφητικού διατομίτη, δηλαδή συνθήκες θραύσης και ποσοστό ψιλών που αποτελούν απώλειες και απομακρύνονται με κοσκίνιση προ της εισόδου του υλικού στον περιστροφικό κλίβανο για τη συγκεκριμένη κοκκομετρία που κυρίως κυκλοφορεί στην αγορά, συνθήκες έψησης – θερμοκρασία, χρόνος, στοιχεία της ροής των καυσαερίων, κατανάλωση καυσίμου ανά τόνο, απώλεια πυρώσεως, τελική ταξινόμηση κ.λπ.

Το παραχθέν προϊόν αξιολογήθηκε εργαστηριακά από το Γαλλικό Γεωλογικό Ινστιτούτο BRGM συγκριτικά με τους Διατομίτες από Δανία και Κίνα ως και απορροφητικά από Ατταμπουλγίτη και Μοντμοριλονίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα του BRGM αποδεικνύει ότι μόνο ο Κινεζικός Διατομίτης υπερτερεί σε απορροφητικότητα του Ελληνικού ο οποίος υπερτερεί όλων των υπολοίπων.

Έκθεση BRGM (1)

Έκθεση BRGM (2)

Ανακοίνωση για τους αργιλούχους διατομίτες της εταιρείας έγινε στο Διεθνές Συνέδριο Βιομηχανικών Ορυκτών στην Αθήνα το 2008 από τους Γ. Γεωργιάδη, Μ. Σταματάκη, Κ. Χατζηχαραλάμπους. Συμπερασματικά από τους δύο τομείς χρήσεων που ερευνήθηκαν (α) θερμοηχομονωτικά δομικά στοιχεία, ελαφροβαρή αδρανή (LWA) (β) Βιομηχανικά απορροφητικά, φαίνεται ότι ο πρώτος τομέας με τα σημερινά δεδομένα της υψηλής τιμής ενέργειας σε σχέση με τις τιμές παρεμφερών τελικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη επένδυση.

Αντιθέτως η δημιουργία μονάδος απορροφητικών λόγω της πολύ μεγαλύτερης τιμής τελικού προϊόντος σε σχέση με τον τομέα (α) και της σχεδόν ίσης κατανάλωσης ενέργειας (αμφότερα ψήνονται περί τους 800C – λοιπές διεργασίες περίπου κοστολογικά ισοδύναμες), κρίνεται απολύτως βιώσιμη λαμβανομένου υπ΄όψη της άριστης ποιότητος του παραχθέντος σε ημιβιομηχανική κλίμακα προϊόντος.

Επίσης, έγινε έρευνα στο Ιταλικό Οίκο LAVIOSA για τη χρήση του υλικού ως έχει σαν cat litter. Τα αποτελέσματα (βλέπε πίνακα) ήταν αποδεκτά, εκτός του clumping το οποίο μπορεί να εξουδετερωθεί με micropeletizing. Η εταιρεία σχεδιάζει να εγκαταστήσει μονάδα micropeletizing με στόχο τη παραγωγή μείγματος διατομίτη – ζεολίθου ως cat litter αλλά και micropeletizing υπερλειοτριβιμένου ζεολίθου με προσθήκη βελτιωτικών.

Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης του Ελληνικού διατομίτη της ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. ως cat litter.

DIATOMITE
DATA / DATE 25-08-11
PRODOTTO / PRODUCT NAME diatomite grecia
COLORE / COLOR beige
UMIDITA (%) / MOISTURE (%) 6,65
DENSITÀ APP. / DENSITY 0,427
ASSORBIMENTO / ABSORBTION 120
ATTRITION (%) / ATTRITION 12,91
CLUMPING / CLUMPING NO
RILASCIO NH3 (ppm) / NH3 RELEASE 10
GRANULOMETRY DISTRIBUTION 4,75 0,00
2,36 51,79
0,5 << 0,85 46,61
FONDO 1,60

Λόγω των συνθηκών, η επένδυση για τη δημιουργία μονάδος απορροφητικών δεν κατέστει δυνατή. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία εστράφη πρόσφατα στη παραγωγή προϊόντος χρήσιμου στη Γεωργία (ψεκασμοί, επίπαση, συστατικό εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων σαν πηγή αμόρφου διοξειδίου του πυριτίου) και ως εντομοκτόνου. Αυτό έγινε εφικτό με τη δυνατότητα που έχει πλέον η εταιρεία να παράγει υπέρλεπτα προϊόντα σε κόκκους κάτω των 20 μικρών.

Παράλληλα η έρευνα με αεροδιαχωρισμό που διεξάγεται σε βιομηχανική κλίμακα, επέτυχε αποχωρισμό ξένων υλικών (χαλαζία, συσσωματώματα αργίλων κ.λπ.) με αποτέλεσμα τη παραγωγή  διατομίτη με ποσοστό 75%.

Στις φωτογραφίες στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που πάρθηκαν στο ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων επί δειγμάτων κατόπιν καταλλήλου ρύθμισης αεροδιαχωρισμού πολύ υψηλών ταχυτήτων είναι εμφανής η απαλλαγή του λεπτού κλάσματος (Δείγμα 2Υ, φώτο 3 και 4) από τα χονδρά ξένα τεμαχίδια (χαλαζίας, συσσωματώματα αργιλοπυριτικών) τα οποία εμφανίζονται στο χονδρό κλάσμα (Δείγμα 1Χ, φώτο 1 και 2).

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα και ανάπτυξη - 5 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 6 -

Δείγμα 1 : Χ Οι φωτογραφίες είναι σε μεγεθύνσεις x700

Έρευνα και ανάπτυξη - 7 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 8 -

Δείγμα 2: Υ Οι φωτογραφίες είναι σε μεγεθύνσεις x700

Με αυτό το τρόπο κατέστη δυνατή η παραγωγή προϊόντος χρήσιμου για εντομοκτόνα, για γεωργικά σκευάσματα ως πηγή υπέρλεπτου άμορφου διοξειδίου του πυριτίου (Διάτομα), ως υπέρλεπτο filler -20μ. για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτείται υπέρλεπτο άμορφο διοξείδιο του πυριτίου.

Όσον αφορά τη χρήση σαν εντομοκτόνο, οι σχετικές δοκιμές έγιναν στο Καναδά από το Ινστιτούτο Διατομίτη και αφορούσαν τη χρήση για καταπολέμηση των περιπατητικών εντόμων που αναπτύσσονται κυρίως μέσα στα silo σιτηρών.

Απόσπασμα δοκιμών διαφόρων κατηγοριών Ελληνικού Διατομίτη σε συσχετισμό με δείγμα αναφοράς ΜΝ51 όπου αφορά τη θνητότητα συνήθως αναπτυσσομένων μέσα σε silo σιτηρών εντόμων (sitophilus ozyzae, Tribolium castaneum) εμφαίνεται στο συνημμένο πίνακα. Κοκκομετρία του παραγμένου -20μικρά προϊόντος εμφαίνεται στο κοκκομετρικό πίνακα μέτρησης με LASER στο ΕΚΕΤΑ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα και ανάπτυξη - 9 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 10 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 11 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 12 -

Ποζολάνες Ν. Πέλλας

Μετά τον αρχικό εντοπισμό τους οι ποζολάνες του Ν. Πέλλας κάλυψαν τις ανάγκες του Εργοστασίου Τσιμέντων της Α.Ε. ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες επιβεβαιώνοντας την ποιότητά τους.

Ήδη η ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. παράγει ποζολάνη -45 μ (θραύση, ξήρανση, λειοτρίβηση σε Pebble Mill και Αεροδιαχωρισμό) για τις ανάγκες των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και για εφαρμογές Ρωμαϊκής Κονίας σε ορισμένα παραδοσιακά κτίρια.

Ήδη μετά την εγκατάσταση αεροδιαχωριστού υψηλών ταχυτήτων και των καταλλήλων φίλτρων η ΌΛΥΜΠΟΣ παράγει και υπέρλεπτες ποζολάνες (-20 μικρά και -10 μικρά) για ειδικές χρήσεις. Η υπερλειοτριβημένη – Superfine ποζολάνη -10 μικρά ως και -20 μικρά της ΌΛΥΜΠΟΣ (βλ. κοκκομετρικές αναλύσεις με LASERσύγκριση με το γνωστό Super-pozz) είναι κατάλληλη για εξειδικευμένες χρήσεις όπως είναι ειδικοί τσιμεντόστοκοι για σφραγίσματα ακριβείας και επισκευές σε φράγματα, υπόγειες σήραγγες, αποχετευτικά συστήματα και γενικά για σφραγίσματα μικρορωγμών για στεγανοποίηση εδαφών (www.usgrout.com). Όπως είναι γνωστό η ποζολανικότητα (η ικανότητα δέσμευσης του Ca(OH)2) αυξάνεται ανάλογα με την ειδική επιφάνεια και αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος κόκκου.

Η χρήση των υπέρλεπτων ποζολανών ενδείκνυται για αποφυγή ρωγμών στις τσιμεντοκονίες που οφείλονται στη μη δέσμευση του απελευθερωμένου Ca(OH)2 κατά την ενυδάτωση του τσιμέντου και τη συστολή.

Επίσης, η χρήση των υπέρλεπτων ποζολανών ενδείκνυται στα αυτοεπιπεδοποιούμενα κονιάματα (self-leveling floor screeds) και στα αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα (self-compacting concrete).

Η παρακολούθηση της κοκκομετρίας των υπέρλεπτων προϊόντων με LASER γίνεται από το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι ενώ υπάρχουν στη χώρα αρκετές μονάδες παραγωγής υπέρλεπτων μαλακών ορυκτών (ανθρακικό ασβέστιο κ.λπ.) η μονάδα της ΟΛΥΜΠΟΣ είναι η μόνη με δυνατότητα παραγωγής υπέρλεπτων σκληρών ορυκτών ( >6 Μohs).

 

Λατομείο Ποζολάνης

Κοκκομετρίες SuperPozz συγκριτικά με ιπτάμενη τέφρα και Silica fume

Έρευνα και ανάπτυξη - 13 -
Έρευνα και ανάπτυξη - 14 -
Κοκκομετρία προϊόντος -10 μικρά (D90)

Ζεόλιθος

Η πιο γνωστή περιοχή στην Ελλάδα όπου υπάρχουν καλής ποιότητας Ζεολιθικοί τόφφοι είναι στο Β. τμήμα του Νομού Έβρου. Οι σχηματισμοί αυτοί εκτείνονται και στο Βουλγαρικό έδαφος, όπου εκμεταλλεύονται από πολυεθνική εταιρεία. Επί Ελληνικού εδάφους,η μόνη μικρής κλίμακας εκμετάλλευση έγινε κοντά στο χωριό Πεντάλοφο του Β. Έβρου από Ελληνική Εταιρεία, η οποία όμως ήδη από δεκαπενταετίας έχει παύσει τη λειτουργία του λατομείου και η δραστηριότητά της αυτή έχει μεταφερθεί στη Βουλγαρία, όπου και συνεχίζεται από διάδοχο πολυεθνική όπως προαναφέρθηκε.

Άλλη προσπάθεια Ελληνικής Εταιρείας για να εκμεταλλευτεί ζεολιθικά κοιτάσματα της περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα την εμπλοκή της σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, όσον αφορά την κτήση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Αξιοσημείωτη είναι η μακρά, εκτεταμένη και επιτυχημένη εργαστηριακής κλίμακας έρευνα για τις εφαρμογές των Ελληνικών Ζεόλιθων, που έχει πραγματοποιήσει ο Καθηγητής Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Α. Φιλιππίδης.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ μετά από εκτεταμένη γεωλογική έρευνα της περιοχής εντόπισε άλλη περιοχή ενδιαφέροντος, εκτός του Δημόσιου Λατομικού Χώρου, για την οποία αρχικά απέκτησε άδεια Έρευνας Βιομηχανικών Ορυκτών. Στη συνεχεία μισθώθηκε ο Χώρος και αδειοδοτήθηκε για εκμετάλλευση σε έκταση 84 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Κόκκαλο, βορειοδυτικά του οικισμού των Πετρωτών. Με βάση την εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ τεχνική μελέτη, διανοίχθηκε δρόμος μήκους 1450 μέτρων, ο οποίος κάλυψε το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής ενδιαφέροντος.

Έρευνα και ανάπτυξη - 15 -
Φωτογραφία στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Χ4000) Ζεολίθου (κλινοπτινόλιθος)

Στόχοι της διανοίξεως του παραπάνω δρόμου ήταν αφενός η προσπέλαση σε σημεία ερευνητικών εκσκαφών και αφετέρου η ερευνητική κάλυψη του χώρου.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας ήταν πολύ θετικά με εντοπισμό ενός στρωσιγενούς κοιτάσματος ζεόλιθου, πάχους επί μήκους 300m κατ’ ελάχιστο. Το στρώμα αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο με τις ερευνητικές εκσκαφές, όσο και με τις τομές από το δρόμο σε διάφορα επίπεδα.

Εκτελέστηκε γεωλογικός – κοιτασματολογικός χάρτης επί τοπογραφικού υπόβαθρου κλίμακας 1:1000, με βάση τον οποίο έγινε ένα πυκνό δίκτυο δειγματοληψιών του κοιτάσματος.

Τα δείγματα αυτά απεστάλησαν σε ειδικευμένα εργαστήρια των ΗΠΑ και UK [The Mineral Lab – COLORADO (XRD), Hazen Research Inc – COLORADO (CEC), Intertek Wilton UK, (ICP-MS)] κ.α. Στα παραπάνω εργαστήρια εκτελέστηκαν ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις ως και ιοντοεναλλακτική ικανότητα (CEC). Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων ήταν θετικά (οι περιεκτικότητες σε κλινοπτινόλιθο κυμαίνονται από 80% έως 86%).

Έρευνα και ανάπτυξη - 16 -Πέρα από την εργαστηριακή έρευνα, μεταφέρθηκε αντιπροσωπευτική ποσότητα από διάφορα σημεία του κοιτάσματος για μελέτη της επεξεργασίας σε βιομηχανική κλίμακα στη μονάδα της εταιρίας στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας παρήχθησαν δοκιμαστικές ποσότητες διαφόρων κοκκομετρικών διαστάσεων, κυρίως στην περιοχή της υπέρλεπτης άλεσης (D90=20µ και D90=45μ). Τα κατά αυτόν τον τρόπο παραχθέντα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά με απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την χρήση.

Από το Φεβρουάριο του 2017 η ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. κατέχει Άδεια Εκμετάλλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Α.Π. ΔΜΕΒΟ-Β/Φ6.11.7/171440/315/20-02-2017 με ΑΔΑ: ΩΙ704653Π8-ΕΟ8), κατόπιν της μίσθωσης που προηγήθηκε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Η εξορυκτική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σε τρία ανεξάρτητα τμήματα του κοιτάσματος ζεόλιθου, εντός φυσικά του λατομικού χώρου εμβαδού 83,4273 στρεμμάτων, που έχει αδειοδοτηθεί.

Η επέμβαση θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα των εγκεκριμένων μελετών (ΜΠΕ και Τεχνικής) και θα φτάσει τα 11 στρέμματα κατά τα πρώτα 7,5 έτη. Η τελική μορφή μετά την παρέλευση των 15 ετών που είναι η χρονική διάρκεια της Άδειας, θα περιλαμβάνει τέσσερεις ανεξάρτητες υπαίθριες ανοικτές εκσκαφές, με συνολική έκταση 22 στρεμμάτων (περίπου το 26% του αδειοδοτημένου χώρου). Βεβαίως κάθε εκσκαφή που θα λαμβάνει την τελική της μορφή θα αποκαθίσταται αμέσως, με την πραγματοποίηση των κατάλληλων φυτεύσεων. Με βάση την μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών στον Ελλαδικό χώρο, η ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. είναι σε θέση να εγγυηθεί πλήρως την ορθολογική αξιοποίηση του κοιτάσματος με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό

Έρευνα και ανάπτυξη - 17 -Τον Νοέμβριο του 2017 η ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. διενήργησε ερευνητικό γεωτρητικό πρόγραμμα του αδειοδοτημένου για εκμετάλλευση χώρου που κατέχει στην περιοχή Κόκκαλο. Η ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. είναι η μόνη εταιρεία η οποία διενεργεί γεωτρητικό ερευνητικό πρόγραμμα για εντοπισμό ζεολιθικών κοιτασμάτων στην περιοχή του Βορείου Έβρου δεδομένου ότι μέχρι τώρα (Νοέμβριος 2017) καμία γεώτρηση για ουσιαστική ερευνά Ζεόλιθων δεν έχει εκτελεστεί στο Β. Έβρο από οποιοδήποτε φορέα Το πρόγραμμα που εκτελέστηκε περιλάμβανε την ανόρυξη έξι (6) ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 220μ.(μικρότερη 21μ μεγαλύτερη 52μ) Στην συνέχεια στάλθηκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο των ΗΠΑ αντιπροσωπευτικά δείγματα από τους πυρήνες (καρότα) που παράχθηκαν προς ορυκτολογική και χημική ανάλυση ως και προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών για την πλήρη διερεύνηση της ποιότητας των εντοπισθέντων ζεολιθικών κοιτασμάτων. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων αναλύσεων είναι απολύτως ικανοποιητικά.

Παράλληλα η εταιρία, που έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την εκμετάλλευση ζεολίθου στην περιοχή Κόκκαλο Πετρωτών, παράγει  Ελληνικό Ζεόλίθο λεπτής και υπέρλεπτης κοκκομετρίας (-20μικρά, -45μικρά, -100 μικρά και 0-1χλστ.)., καθώς και μεγαλύτερων κοκκομετριών (1-3χλστ, 3-5 χλστ).

Ξηρή Διαβαθμισμένη Ελαφρόπετρα

Διαπιστώνοντας την έλλειψη στην αγορά ελαφρόπετρας ξηρής και διαβαθμισμένης σε διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα, αλλά και λειοτριβημένης (-45μικρά) η ΌΛΥΜΠΟΣ προσφέρει ήδη στην αγορά τα παραπάνω προϊόντα, με πρώτη ύλη ελαφρόπετρα από το Γυαλί της Νισύρου, για κατασκευαστικές χρήσεις αλλά και για το πλήθος των άλλων γνωστών χρήσεων της διαβαθμισμένης κοκκομετρικά ελαφρόπετρας, κυριότερες των οποίων είναι η κατεργασία του πόσιμου νερού, ο καθαρισμός υγρών αποβλήτων, η προκατεργασία για την αντίστροφη όσμωση κατά την αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού (SWRO), για φιλτράρισμα του στα ιχθυοτροφεία, ως πηγή SiO2 σε γεωργικά σκευάσματα, σε cosmetics κ.λπ.

Ειδικά για τη βιομηχανία χρωμάτων αλλά και ως filler – extender για τις συνθέσεις με ελαστικό η ΌΛΥΜΠΟΣ προσφέρει την κοκκομετρία -20 μικρά.

Όσον αφορά το κατασκευαστικό τομέα, έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες στο εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΑΠΘ, τα κυριότερα συμπεράσματα των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

  • Έλεγχος της κονίας ως ποζολανικό υλικό με τα πρότυπα ASTM C593-95 και ΕΝ 450-1 με άσβεστο και αντικατάσταση τσιμέντου αντίστοιχα.
  • Κονιάματα με αδρανές υλικό, το αδρανές ελαφρόπετρας στο οποίο ένα 10% κ.β. αντικαταστάθηκε με πυριτική άμμο (0-1) mm και κονία μίγμα τσιμέντου CEM42,5 + 25% κ.β. ελαφρόπετρα κονία. Το ποσοστό πυριτικής άμμου 10% κ.β. συνόλου αδρανών προστέθηκε για να ομαλοποιηθεί η κοκκομετρική καμπύλη ώστε να είναι μέσα στην καλή περιοχή.

Οι κοκκομετρίες που διατίθενται κατά παραγγελία είναι:

Σε κονιώδη μορφή Σε κοκκώδη μορφή
0 – 200 μικρά 0,1 – 0,3 mm
-45 μικρά 0,1 – 0,4 mm
-20 μικρά 0,2 – 0,5 mm
0,4 – 1,0 mm
0,8 – 1,3 mm
1,2 – 2,4 mm
2,0 – 3,5 mm

Έλεγχος κατά ASTM C593-95 της κονίας ως ποζολάνη με άσβεστο

Σύνθεση ΔΟΚΙΜΙΟ Αντοχή σε κάμψη σK Αντοχή σε θλίψη σθ
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΙΚΙΑ (MPa) (MPa)
Ελαφρόπετρα 7 days 0,820 8,5
Ελαφρόπετρα (α) 28 days 2,820 9,3
Ελαφρόπετρα (β) 28 days 2,830 9,2

 

Απαιτούμενη αντοχή ASTM C593-95
7 ημερών 4,1 MPa
28 ημερών 4,1 MPa
Έρευνα και ανάπτυξη - 18 -
Εικ.3,4: Διαγράμματα καμπτικών και θλιπτικών αντοχών

Έλεγχος κατά ΕΝ 450-1 της κονίας ως ποζολάνη με τσιμέντο

Σύνθεση ΔΟΚΙΜΙΟ Αντοχή σε κάμψη σK Αντοχή σε θλίψη σθ
Αναφοράς 7 days 7,39 19,72
Ελαφρόπετρα 7 days 6,55 19,70
Αναφοράς 28 days 7,31 25,30
Ελαφρόπετρα 28 days 8,90 30,30
Αναφοράς 90 days 7,39 32,80
Ελαφρόπετρα 90 days 7,06 25,64
Έρευνα και ανάπτυξη - 19 -
Εικ.4,5: Διαγράμματα καμπτικών και θλιπτικών αντοχών
Σύνθεση ελαφρόπετρα ως αδρανές
Μίξερ Τσιμέντο Ελαφρόπετρα Άμμος (0-1) Νερό Εξάπλωση
gr gr gr ml cm
mix1 1500 450 50 270 16

 

Σύνθεση ελαφρόπετρα ως κονία και αδρανές
Μίξερ Τσιμέντο Ελαφρόπετρα (κονία) Ελαφρόπετρα (αδρανές) Άμμος (0-1) Νερό Εξάπλωση
gr gr gr gr ml cm
mix2 450 150 540 60 300 16

 

Σύνθεση ΔΟΚΙΜΙΟ σKΜΟ σΘ
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΙΚΙΑ (MPa) (MPa)
mix1 7 days 4,263 34,078
mix2 7 days 3,695 31,118
mix1 28 days 4,125 28,470
mix2 28 days 3,709 40,439

Τέλος, στο τομέα των κονιαμάτων με θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες πρέπει να αναφερθεί το LimeStrong της Hess που έχει τεράστια εξάπλωση στις ΗΠΑ (www.limestrongfinish.com). Πρόκειται για ένα απλό μίγμα λεπτοαλεσμένης ελαφρόπετρας + νερό χωρίς τσιμέντο, που εφαρμόζεται για εξωτερικούς μονωτικούς σοβάδες με χαμηλό κόστος και με δυνατότητα προσθήκης χρώματος και επιλογής της υφής (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο).

Πέραν της λεπτοαλεσμένης ελαφρόπετρας (-45μ.) η οποία αντιδρά με την υδράσβεστο ελαφρόπετρα σε χονδρύτερη κοκκομετρία 0-2mm συμμετέχει και ως αδρανές στο παραπάνω κονίαμα.