Μονάδα παραγωγής

Το εργοστασιακό συγκρότημα της ‘ΟΛΥΜΠΟΣ’ βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο 43,000 m2 στο 26ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών και περιλαμβάνει μονάδες θραύσης, έκπλυσης, διαλογής, μαγνητικού διαχωρισμού ανεπιθύμητων προσμίξεων, λειοτρίβησης, κοκκομετρικής ταξινόμησης, αεροδιαχωρισμού και τελικής συσκευασίας των παραγόμενων υλικών σε χαρτόσακους η μεγασάκους.

Το σύνολο του εξοπλισμού λειτουργεί βάσει IRON FREE τεχνολογίας και απαρτίζεται από δυο τομείς:

Μία ολοκληρωμένη εξωτερική (open-air) μονάδα θραύσης, πλύσης και κοσκίνισης

Μονάδα παραγωγής - 1 -

Υπό-μονάδα Α

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

(1) σιαγονωτός σπαστήρας
(1) κωνικός σπαστήρας
(2) σπαστήρες Barmac
(3) δονούμενα κόσκινα
(2) πλυντήρια
(1) διαχωριστής υγρών /στερεών

Εισαγωγή: υποδοχή αργού υλικού ως εξορύσσεται (max 350mm)

Εξαγωγή: 0-6mm

Δυναμικότητα παραγωγής: 60 ΜΤ/h

Υπό-μονάδα Β

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

(1) σπαστήρας Barmac
(1) δονούμενo κόσκινo

Εισαγωγή: υποδοχή υλικού κάτω των 6mm

Εξαγωγή: κοκκομετρία 0.1-0.5 mm

Δυναμικότητα παραγωγής: 10 ΜΤ/Η

Όλες οι δυναμικότητες αφορούν πετρώματα σκληρότητας άνω των 6 Mohs

Μία ολοκληρωμένη μονάδα ξήρανσης – λειοτρίβησης – κοσκίνησης – Αερο – διαχωρισμού – μαγνητικού διαχωρισμού και ενσάκισης στεγασμένη σε εξαώροφο κτίριο αποτελούμενη από:

Μονάδα παραγωγής - 2 -

2) περιστρεφόμενα ξηραντήρια σε αυτόνομες γραμμές
(2) IRON-FREE μύλους (pebble mills)
(1) αεροδιαχωριστή
(1) μαγνητικό διαχωριστή
(1) σύστημα πολλαπλής κοσκίνισης Mogensen Συστοιχία λοιπών κόσκινων Σύστημα φίλτρων αποκονίωσης Συστοιχία silo ξηρής και υγρής τροφοδοσίας Ολοκληρωμένο σύστημα ενσάκισης και διάθεσης (χαρτόσακοι, μεγάσακοι, χύδην φόρτωση)

Πρόσφατα έχει αγορασθεί και λειτουργεί αεροδιαχωριστής υπερλεπτων του Οίκου Pfeiffer (cut size 8μ).

Εισαγωγή (ξηραντήρια): υποδοχή υλικού μέγιστου μεγέθους κόκκων 6mm

Εξαγωγή: Από 4ΜΤ/h έως 40ΜΤ/h αναλόγως κοκκομετρίας (από -45μ έως διάφορες κοκκομετρίες από 100μ έως 4mm). Στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι 3,000 m2 και ανοικτοί (openair storage) εμβαδού 25,000 m2 συμπληρώνουν τη μονάδα.

‘Ολες οι δυναμικότητες αναφέρονται σε ορυκτά με σκληρότητα άνω των 6 Mohs.