Ζεόλιθος

Οι Ζεόλιθοι είναι ένυδρα κρυσταλλικά αργιλοπυριτικά ορυκτά, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια όταν μετά από ηφαιστειακές εκρήξεις μεγάλες ποσότητες αργιλοπυριτικής τέφρας αποτέθηκαν σε περιβάλλοντα όπου υπήρχαν αλκαλικά νερά. Η αλληλεπίδραση της αργιλοπυριτικής αυτής τέφρας με τα αλκαλικά νερά και η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία των ζεολίθων.

Η σημαντικότητα του ζεολίθου για τις διάφορες χρήσεις του έγκειται στην μορφή της κρυσταλλικής του δομής. Η δομή του είναι τετραεδρική και σε τρισδιάστατη απεικόνιση έχει κυψελοειδή μορφή με την δημιουργία μεγάλων κοιλοτήτων. Οι κοιλότητες αυτές πληρώνονται με μόρια νερού αλλά και κατιόντα. Αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται εντός αυτών των κοιλοτήτων αλλά και να ανταλλάσσονται με άλλα κατιόντα χωρίς όμως να αλλοιώνουν την δομή του κρυσταλλικού πλέγματος. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζεται ως ιοντοανταλλακτική ικανότητα και είναι αυτή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ζεολίθου.

Γενικά, η ποσότητα που νερού μπορεί να απορροφήσει ένας ζεόλιθος φτάνει έως και 60% του βάρους του.

Στη φύση απαντώνται περισσότερα από 40 είδη ζεολίθων (σε ηφαιστειακά και ιζηματογενή πετρώματα) από τα οποία τα 20 βρίσκονται σε ιζηματογενής αποθέσεις. Οι ζεόλιθοι που εμφανίζονται συχνότερα είναι οι: κλινοπτιλόλιθος, μορδενίτης, χαβαζίτης, αναλκιμίτης, φιλλιψίτης, εριονίτης και ευλανδίτης. Ο σημαντικότερος αυτών είναι ο Κλινοπτιλόλιθος. Επίσης, πάνω από 150 συνθετικοί ζεόλιθοι έχουν κατασκευαστεί για διάφορες χρήσεις, με τους πιο γνωστούς να είναι ο ζεόλιθος Α (χρησιμοποιείται συνήθως ως απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων), οι ζεόλιθοι Χ και Υ (χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση) και ο καταλύτης πετρελαίου ZSM-5 (αποτελεί εμπορική ονομασία για το pentasil-zeolite).

Εφαρμογές του Ζεόλιθου

 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία
 • Καθαρισμός Υδάτων
 • Κατοικίδια
 • Απορρύπανση Εδάφους
 • Δομικά Υλικά
 • Χαρτοβιομηχανία
 • Αποθήκευση Ηλιακής Ενέργειας
 • Επεξεργασία Λυμάτων

Γενικά, οι χρήσεις των ζεολίθων ποικίλουν. Τα προϊόντα της εταιρείας μας απευθύνονται κυρίως για χρήσεις γεωργικές και κτηνοτροφικές. Οι χρήσεις τους σε αυτές τις κατηγορίες αναλύονται εκτενέστερα στις αντίστοιχες ενότητες. Συνοπτικά, μερικές από τις λοιπές χρήσεις αυτών είναι για συστήματα αποσκλήρυνσης (φίλτρα ιοντικής ανταλλαγής) και φίλτρανσης νερού, σαν άμμο καθαριότητας για κατοικίδια, στην εξουδετέρωση ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και στον καθαρισμό των εδαφών που έχουν μολυνθεί από τοξικά βαρέα μέταλλα, σαν δομικά υλικά, στη χαρτοβιομηχανία, κ.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Ο Ελληνικός ζεόλιθος είναι Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προελεύσεως με περιεκτικότητα σε κλινοπτιλόλιθο έως 85%, μέση περιεκτικότητα 80% (Ανάλυση XRD Mineral Lab USA) με περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα Μόλυβδο, Κάδμιο και Αρσενικό κάτω των διεθνών προδιαγραφών (Αναλύσεις πιστοποιημένου εργαστηρίου QLAB Θεσσαλονίκης).  Η πλήρης κοιτασματολογική και ποιοτική αξιολόγηση του Ελληνικού Ζεολίθου έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εργαστήριο Εργαστήριο Ορυκτολογίας τομέα Γεωλογίας.

Οι Κοκκομετρικές αναλύσεις παρακολουθούνται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)

Τυπική χημική ανάλυση του ελληνικού ζεολίθου (XRF) από το πιστοποιημένο εργαστήριο THE MINERAL LAB USA

Η Όλυμπος Α.Ε. είναι η μόνη εταιρεία του χώρου, η οποία πέρα από την εισαγωγή – εμπορία  ζεολίθου, δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα της έρευνας, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ζεολιθικών κοιτασμάτων εντός του Ελλαδικού χώρου.

Τα πρώτα αποτελέσματα, στη φάση της Άδειας Έρευνας, που προέκυψαν από την γεωλογική έρευνα, όσο αφορά την ποιότητα του υλικού στην περιοχή εκμετάλλευσης (Κόκκαλο – Πετρωτών) εδωσαν  ιδιαίτερα ικανοποιητικά (περιεκτικότητες σε κλινοπτινόλιθο είναι > 85%). Τον Νοέμβριο του 2017 η ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. διενήργησε ερευνητικό γεωτρητικό πρόγραμμα του αδειοδοτημενου για εκμετάλλευση χώρου που κατέχει στην περιοχή Κόκκαλο. Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφοράν την έρευνα στην περιοχή θα βρείτε στην ενότητα “Έρευνα & Ανάπτυξη“.

Διαθεσιμότητα Ελληνικού ζεόλιθου

Διατίθεται στις παρακάτω  κοκκομετρίες:

-20 μικρά

-45 μικρά

-100 μικρά

-0 – 1 χλστ.

– 1-3 χλστ.

– 3-5 χλστ.

Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασίες big bag 1tn (1.000Kg) & σε σακιά 25Kg (1 τόνος / παλέτα ή 40 σακιά). Τα -20 μικρά διατίθενται σε σακιά των 20Kg.

ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Τα εισαγόμενα από Σλοβακία προϊόντα  ζεολίθου είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 (Πιστοποίηση για προϊόντα και εμπορεύσιμα προϊόντα από φυσικούς ζεόλιθους για γεωργική, βιομηχανική, κατασκευαστική, περιβαλλοντική και οικιακή χρήση / Product and sale of products made of natural zeolites for agricultural. industrial, constructional, environmental and house use) και FAMI-QS (Πιστοποιητικό κώδικα ορθής πρακτικής για πρόσθετο τροφών και προμιγμάτων / Code of Practice for Feeds Addictive and Premixture Operators). Τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύουν την καταλληλόλητα τους σαν υλικά για τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Όλα τα προϊόντα είναι ελεγμένα με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους.

 • Η περιεκτικότητα σε κλινοπτινόλιθο είναι έως 92% (Ανάλυση XRD υλικού).
 • Έλεγχοι στα υλικά έχουν γίνει για βαρέα μέταλλα και οι αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι οι περιεκτικότητες τους βρίσκονται κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές.
 • Τυπική χημική ανάλυση του προϊόντος (Χημική Ανάλυση)

Διαθεσιμότητα Σλοβακικού ζεόλιθου

Διατίθεται σε τέσσερις μορφές ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων του και για διαφορετική χρήση, όπως:

1) Μέγεθος 0,0-1,0 χιλιοστά. Για εμπλουτισμό της τροφής σε ζώα εκτροφής, στη στρωμνή.

2) Μέγεθος 1,0-2,5 χιλιοστά. Στη γεωργία, για καταπολέμηση της δυσοσμίας, για σιτηρέσια πτηνών, για φιλτράρισμα πόσιμου νερού.

3) Μέγεθος 2,5-5,0 χιλιοστά. Για γεωργική χρήση στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, ως βελτιωτικό σε χημικά λιπάσματα σε ποσοστό 2-5% (βραδεία αποδέσμευση), στην υδροπονία, χωρίς να αποκλείεται η χρήση των προηγούμενων που είναι πιο δραστικές.

Ζεόλιθος 0-1mm
Ζεόλιθος 0-1mm
Ζεόλιθος 1-3mm
Ζεόλιθος 1-3mm
Ζεόλιθος 3-5mm
Ζεόλιθος 3-5mm
Ζεόλιθος -20μ
Ζεόλιθος -20μ